“De levenskunst bij het hebben van een chronische ziekte is al je energie erop richten om goed te leven in een slechte situatie”

De MPN Stichting stimuleert wetenschappelijk talent!

De MPN Stichting wil wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de myeloproliferatieve ziekten (MPN’s) en de bekendheid van artsen met deze ziekten zo breed mogelijk bevorderen. Daartoe beheert de MPN Stichting haar eigen Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). In het FWO van de MPN Stichting belanden uitsluitend giften, legaten en overbetalingen van donateurs. Het omgekeerde geldt ook: giften, legaten en overbetalingen van donateurs komen altijd geheel ten goede aan het FWO. Het bestuur van de MPN Stichting is verantwoordelijk voor (de besteding van) geld uit het FWO. Projecten waarvoor subsidie wordt gegeven dienen van direct belang te zijn voor de donateurs van de MPN Stichting en daarmee indirect voor alle MPN patiënten in Nederland. Zichtbaarheid van waar en hoe het geld wordt besteed, is essentieel voor elke subsidie. Er zijn verschillende voorwaarden aan subsidies verbonden, waaronder het rapporteren van uitkomsten en resultaten in het MPN-magazine, Pur Sang.

 

De MPN Stichting kent drie verschillende subsidies

  1. Proefschriftsubsidie: Beurs ter ondersteuning voor de drukkosten van proefschriften. (max. € 500)
    Download hier het aanvraagformulier voor de proefschriftsubsidie
  2. Congressubsidie: Beurs ter ondersteuning voor de kosten van een congresbezoek in het buitenland. Ook buitenlandse stages in onderzoekslaboratoria vallen hieronder. (max. € 1500)
    Download hier het aanvraagformulier voor de congressubsidie
  3. 3. MPN-Projectsubsidie: Financiële ondersteuning bij lopende en/of nieuwe experimentele onderzoeken naar MPN in de volle breedte. Dit geldt voor (maar is niet beperkt tot): ontwikkeling van nieuwe therapie, moleculair wetenschappelijk onderzoek, patiëntgebonden onderzoek en verbetering van diagnostiek. Met name (deel)projecten, die gericht zijn op verbetering van de genezingskansen en behandeling en het beperken van bijwerkingen van huidige behandeling(en) en pilot-projecten ter voorbereiding op grote subsidie-aanvragen (KWF, NWO, ERC) vallen in de scope van deze subsidie. Grote trials met reeds ontwikkelde medicijnen zijn uitgesloten. Voor deze subsidie geldt dat de MPN Stichting zich in eerste instantie richt op projecten in Nederland, maar ook onderzoekers uit het buitenland kunnen aanvragen indienen, bij voorkeur in samenwerkingsverband.  Aangevraagd kan worden (kleine) apparatuur voor een reeds lopend en gefinancierd onderzoek, medische apparatuur voor patiënten of hulpverleners bij nieuw op lopend onderzoek maar ook gebruiksgoederen zoals materialen voor nieuw fundamenteel onderzoek (celkweken, antilichamen, nucleotiden (oligo's, rna's), gene expression arrays, etc.).  Met de MPN-Projectsubsidie wil de MPN Stichting veelbelovend (maar vaak ook risicodragend) wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door een bijdrage te leveren in de kosten van apparatuur en/of verbruiksgoederen. (max. € 15.000)
    Download hier het aanvraagformulier voor de projectsubsidie

Voor 1 en 2 geldt dat aanvragen hiervoor het gehele jaar doorlopend kunnen worden ingediend. Deze aanvragen worden beoordeeld door de coördinator van het FWO en het bestuur van de MPN Stichting. Voor de MPN-Projectsubsidie geldt een deadline: 1 augustus van elk lopend jaar. Beoordeling van de MPN-Projectsubsidie gebeurt door het bestuur van de MPN-Stichting en externe referenten/adviseurs. De MPN-Projectsubsidie wordt op de jaarlijkse patiënten-contactdag uitgereikt.

De details en voorwaarden staan vermeld op de aanvraagformulieren.

Met vragen of opmerkingen over het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de MPN Stichting kun je terecht bij het secretariaat van de MPN Stichting  (ln.gnithcits-npm@ofni).